EAES kurz šitia v laparoskopickej chirurgii

Registrácia otvorená od 14.2.2022 emailom na info@academiamedica.sk Registration open from 14th Feb. 2022 by email at info@academiamedica.sk


Dátum a miesto: 17.-18. júna 2022, Kongres hotel Centrum Košice

Cieľová skupina: rezidenti a konzultanti v špecializácii všeobecná chirurgia, gastrointestinálna chirurgia, gynekológia a urológia, so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. 

Minimálne požiadavky pre absolvovanie kurzu: asistencia pri laparoskopických zákrokoch, absolvovanie kurzu "Základné zručnosti v laparoskopickej chirurgii".

Maximálny počet účastníkov: 12

Počet tréningových staníc: 6, syntetické modely, kuracie chrbty a krídla

Jazyk kurzu: slovenský (primárny), anglický (sekundárny)

Cieľ kurzu: Demonštrácia, výučba a trénovanie správnych techník intrakorporálneho laparoskopického šitia a uzlenia (jednotlivý a pokračujúci steh, sklzný štvorcový uzol); objasnenie ergonomických princípov a bezpečnostných rizík v laparoskopickej chirurgii. 

Registračné poplatky

Člen EAES                                         220 Euro

Nečlen EAES                                     270 Euro

 

Registrácia otvorená od 14.2.2022, prosím pošlite email na info@academiamedica.sk uveďte Vaše meno, priezvisko a pracovisko a my Vám obratom pošleme prihlášku.

Viac informácií o EAES: www.eaes.euDate and location: 17.-18.June 2022, Congres hotel Centrum, Košice

Target group: residents and consultants in the specialities of general surgery, gastrointestinal surgery, gyneacology and urology who are interested in laparoscopic surgery. 

Minimal suggested skills: assistance at laparoscopic procedures, completion of the course "Basic skills in laparoscopic surgery". 

Maximum number of participants: 12

Number of training stations: 6, synthetic models, chicken wings and backs

Course language: Slovak (primary), English (secondary)

Objectives: To demonstrate, teach and train proper techniques of intracorporeal laparoscopic suturing and knot tying (single and continuous stitch, thumble square knot); to elucidate ergonomic principles and safety risks in laparoscopic surgery. 

Registration fees

EAES members:                                          220 Euro

EAES non-members:                                  270 Euro

 

Registration open from 14th February 2022 please send an email to info@academiamedica.sk stating your name, surname and workplace and we will get back to you.


More information on EAES: www.eaes.eu


Program


Naši partneriNapísali o nás