Ochrana osobných údajov

1 INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY

1.1 O spoločnosti

Spoločnosť R A D I X spol. s r. o., je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dodávaním zdravotníckej techniky, materiálu, implantátov a komplexným vybavovaním zdravotníckych zariadení od ambulancií až po zariadenia nemocničného typu. Zároveň je zriaďovateľom vzdelávacej akadémie Academia Doctrinae Medicinalis a Mathys Academia  a prevádzkovateľ webových stránok radix.sk, academiamedica.sk, mathysacademia.sk.

Spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  a  o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajovalebo Nariadenie GDPR).

Spoločnosť prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb, predovšetkým zamestnancov spoločnosti a klientov vzdelávacej akadémie Academia Doctrinae Medicinalis a Mathys Academia. Ich podrobnejší popis je uvedený nižšie.

1.2  Práva dotknutých osôb

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti alebo osobne v sídle spoločnosti R A D I X spol. s r. o. - Kremnička 36, Banská Bystrica.

Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS RADIX:

Právo podľa GDRP

Potrebné overenie dotknutej osoby

Časový rámec odpovede

Právo na informácie

Overenie potrebné pri získaní OÚ

Poskytnuté okamžite

Právo prístupu k OÚ

je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov

1 mesiac

Právo na opravu OÚ

je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o opravu údajov

1 mesiac

Právo na výmaz OÚ

je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo namietať proti spracúvaniu

je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním

je potrebná osobná návšteva, telefonát alebo email voči ZO

Bez zbytočného odkladu

Právo na prenos údajov

je potrebná osobná návšteva alebo notárom overená žiadosť o získanie údajov

1 mesiac

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou

Nevzťahuje sa

 

1.3  Kontaktné údaje spoločnosti:

R A D I X spol. s.r.o.

Kremnička 36, 974 05  Banská Bystrica

tel: +421 48 414 29 02

fax: +421 48 411 26 23

e-mail: radix@radix.sk,

web: www.radix.sk

 

1.4  Získanie súhlasu

Pre spracovanie OÚ vo vybraných IS spoločnosti podľa predchádzajúceho bodu je potrebné získanie súhlasu dotknutej osoby. Pre získanie súhlasu sa použije formulár podľa Prílohy č. 2 dokumentu.

 

1  PRÍLOHA Č. 1 – FORMULÁR PRE UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Prevádzkovateľ – spoločnosť R A D I X spol. s r.o. publikuje nasledovný formulár pre uplatnenie práv osôb, ktorých osobné údaje spracúva v rámci svojich IS. Vyplnenú žiadosť prineste osobne do sídla spoločnosti alebo zašlite el. poštou na kontakt_na_ZO@radix.sk

Identifikácia osoby

Titul

 

Meno, Priezvisko

 

Adresa

 

Zákaznícke / evidenčné číslo (ak bolo pridelené)

 

 

Typ požiadavky

Zvoľte prosím typ žiadosti:

Odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ

Žiadosť o prístup k OÚ

Žiadosť o opravu OÚ

Žiadosť o vymazanie OÚ

Žiadosť na obmedzenie spracúvania OÚ

Žiadosť o prenesenie OÚ

Námietka proti spracúvaniu OÚ

Žiadosť týkajúca sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

 

Rozsah OÚ / dotknutý IS

 

 

Detaily žiadosti

 

 

Dôvody podania žiadosti / oprávnenosť

 
 
 

Podpis:

 

Meno, Priezvisko:

 

Dátum:

 

 

2 PRÍLOHA Č. 2 – FORMULÁR PRE ZÍSKANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OÚ

Identifikácia osoby

Titul

 

Meno, Priezvisko

 

Adresa

 

Zákaznícke / evidenčné číslo (ak bolo pridelené)

 

 

V súvislosti s výkonom svojich činností o vás spoločnosť R A D I X spol. s. r. o. bude zberať a spracúvať osobné údaje najmä za účelom poskytovania objednaných tovarov a služieb. Okrem toho by sme vás radi príležitostne informovali o ponukách nových kurzov a služieb a využili fotografie z prebiehajúcich kurzov ako záznam pre účel daňového vykazovania oprávnenosti nákladov a pre účel prezentácie našich kurzov v rámci marketingových aktivít spoločnosti.

Pokiaľ súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely, potvrďte prosím svoj súhlas v nižšie uvedenom formulári:

p.č.

IS / Účel spracúvania

Rozsah osobných údajov

Súhlasím so spracúvaním

 

Marketing

Newsletter – ponuka nových kurzov a služieb

Emailová adresa, špecializácia

o

 

Marketing

informovanie o kurzoch - fotografické záznamy o minulých vykonaných vzdelávacích kurzoch použité na marketingové účely

Fotografia osoby alebo skupiny počas kurzu

o

 

Marketing

Daňové dokazovanie

Fotografia osoby alebo skupiny počas kurzu

o

 

Webstránka spoločnosti

Prezentácia zamestnancov

meno, priezvisko, služobný telefón, fotografia osoby

o

 

Naši partneriNapísali o nás